Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace ​Jana Žižky 1356,​ 765 02  Otrokovice

Provozní doba Po - Pá 6:00 - 16:30 hodin

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Mateřská škola Otrokovice, příspěvková organizace

Sídlo:  Jana Žižky 1356, 765 02 Otrokovice 

2. Účel a předmět činnosti:


a. HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE

 1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění školního a závodního stravování a péče o děti od dvou let věku.

 1. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení

  • Mateřská škola

  • Školní jídelna

  • Školní jídelna – výdejna

2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu organizace:

 1. poskytování předškolního vzdělávání dětí podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

 2. zajišťování školního stravování dětí v době jejich pobytu ve škole podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

 3. zajišťování závodního stravování zaměstnanců organizace v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění,

b. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE

 1. Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti.

 2. Organizace je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

b) hostinská činnost

c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

 1. Doplňková činnost nesmí být za příslušný kalendářní rok ztrátová.

 2. Organizace je povinna zajistit v účetnictví oddělené sledování hlavní činnosti a jednotlivých druhů doplňkové činnosti.